Klubvejledning
 

Klubvejledning - kompas til livets rejse

 Livet er som en lang dannelsesrejse med mange på- og afstigningsmuligheder. Afgørende for rejsens forløb er derfor dels den rejsendes evne til at navigere i ukendt land, og dels det udbud af muligheder man møder undervejs. Målet og den endelige destination kan ses som individets fulde deltagelse i samfundslivets fællesskab af både goder og forpligtelser. I det moderne videnssamfund er uddannelse en helt afgørende påstigningsmulighed og betingelse for deltagelse i samfundets mange fællesskaber. Derfor har unge brug for at kunne skabe sig en sund livsbane som åbner deres muligheder for deltagelse i samfundslivets fællesskab. Men denne dannelsesrejse er belagt med udfordringer; der er mange veje at gå, og mange spørgsmål som skal besvares.
Nyere karriereudviklingsteorier peger desuden på, at hele menneskets livsverden, har betydning for menneskers livsbane. (Højdal og Poulsen 2007). Derudover har udbud af lærings- og udviklingsmuligheder og formen af disse, betydning for hvad man får med i sin bagage. Det er derfor relevant at alle aktører og arenaer i de unges hverdagsliv, tilbyder udviklingsmuligheder som fremmer udviklingen af de unges fulde potentiale og støtter udvikling af kvalificeret selvbestemmelse. Klubvejledning er et konkret eksempel på, hvorledes disse perspektiver på vejledning af unge søges udmøntet i praksis. Med dannelsesperspektivet som udgangspunkt er Klubvejledning således et holistisk tiltag der søger at fremme unges forudsætninger for selv at tage styring på en livsbanerejse hvor landskabet undervejs vil være præget af mange udfordringer og valg.

Klubvejledning skal ses som et væsentligt supplement til de eksisterende vejledningsmuligheder og dermed en udvidelse af det samlede vejledningslandskab med henblik på at favne flere unges vejledningsbehov. I Århus Kommune ønskes det at regeringsmålsætningen om at en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse allerede effektueres fra 2013. Klubvejledning er således et tiltag som understøtter denne målsætning.

Vejledning i fællesskab – at være i samme båd

I en tid præget af individualisering har unge brug for at udvikle sig i meningsgivende fællesskaber med andre unge. I fællesskabet udnyttes de ressourcer der ligger i at lytte til andres perspektiver og løsningsmodeller, samt det værdifulde i at kunne indtage flere positioner. At opleve sig i samme båd som andre unge, kan give en oplevelse af, at det er legitimt atvære i tvivl, og samtidig stimulere unges nysgerrighed efter yderlig udforskning og undersøgelse. Viden og indsigt i strukturelle forholds betydning for problemsituationer, og alternative muligheder, kan dels overskride individualisering og els fremme handlingskompetencer når flere løsnings-muligheder bliver perspektiveret i fællesskab.

Fremtidsværksted

En alternativ vejledningsmetode og klubvejledningsaktivitet er Fremtidsværksted, som er et kreativt værksted, hvor den unge, via det kreative udtryk, bearbejder sin orientering om sig selv og forsøger at skabe et billede af fx både sin nutidige og fremtidige situation. Derved skabes et visuelt udtryk for det, der er på spil i den unges liv.

Uddannelsesrejser

At være opdagelsesrejsende i fællesskab med andre unge, kan stimulere lysten til at udforske nye muligheder og skabe rum for fælles refleksion om det udforskede. Besøg på uddannelsessteder, med mulighed for at tale med elever på uddannelsen, kan give unge en bedre fornemmelse af det sociale liv på uddannelsen, og være et vigtigt parameter for dels valgprocessen og dels den senere trivsel i uddannelsesforløbet.

Ung til Ung

Klubvejledning har som mål at etablere sit eget korps af ung-til-ung vejledere. Her er tanken at klubbens ældste unge får til opgave at vejlede de yngre unge. Fordelen ved denne tilgang er at de unge allerede kender hinanden og er tilgængelige i hinandens hverdagsliv. Og ikke mindst får de yngre rollemodeller, mens de ældste opnår en styrket bevidsthed om egen situation ved at fortælle om egen proces, vilkår og tanker undervejs. Desuden får de unge også her viden og indsigt i det sociale liv på de pågældende ungdoms-uddannelser.

Individuel vejledning – at blive agent i eget liv

Individuelle samtaler hvor den unge hjælpes til at reflektere over sit liv med det formål at undersøge og udvikle den unges selvforståelse samt forståelse for samfundsmæssige vilkår således at den unge bedre mestrer at være agent i eget liv. Dette gøres ved bl.a. at

• Stimulere den unges nysgerrighed i forhold til det fremtidige samfundsliv.

• Udvide den unges viden og indsigt i uddannelses- og erhvervsmuligheder, samt krav og vilkår i samfundslivet.

• Arbejde med afklaring af værdier og forestillinger om ”det gode liv”.

• Udforske den unges fulde potentiale.

• Arbejde med håndtering af tvivl.

• Udvikle sunde problemløsningsstrategier.

• Stimulere handlekompetence.

Derudover kan individuelle forløb bl.a. indeholde:

• Støtte til udformningen af ansøgninger.

• Støtte til deltagelse i samtaler hos UU, informationsmøder/ samtaler på uddannelsessteder, praktiksteder mv.

• Udvidet forældresamarbejde.

• Tilrettelæggelse af praksislæringsforløb.

• Organisering af tværfagligt samarbejde

 

Anita Frichot | Holmstrupgaardvej 32a, 8220 Brabrand - DK | Tlf.: 40 23 05 22